D - DAY
국내 신발 바이어 초청상담회, 유통 MD - 신발브랜드 교류회
부산시 강서구 녹산산단 382로 14번길 55(송정동) 신발산업진흥센터 글로벌사업팀

Tel : 051)979-1742 / Fax : 051)979-1729 / E-mail : kevin@shoenet.org

Copyright ⓒ BISS.kr All rights reserved.